ISME2017
ANASAYFA
english
27-29 Eylül 2017 BODRUM / MUĞLA

ISME2017 Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu'nda Sunulmak Üzere Kabul Edilen Bildiriler
27-29 Eylül 2017, BODRUM/TÜRKİYE

(Bildiriler kabul edilme tarihine göre listelenmiştir. Hakemlik süreci tamamlanan bildiriler listeye eklenecektir)

ISME2017-015 BALIKESİR BALYA BÖLGESİ KURŞUN-ÇİNKO FLOTASYON ARTIKLARININ KARAKTERİZASYONU
CHARACTERIZATION OF BALIKESIR BALYA REGION LEAD-ZINC FLOTATION TAILINGS
İlgin KURŞUN, Orhan ÖZDEMİR, M. Faruk ESKİBALCI, MERT TERZİ
ISME2017-016 KURŞUN-ÇİNKO CEVHERİ FLOTASYON ARTIĞINDAKİ KURŞUNUN HCl İLE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF HCl SOLUBILITY OF LEAD FROM LEAD-ZINC FLOTATION TAILINGS
İlgin KURŞUN, Hasan HACIFAZLOĞLU, Mert TERZİ
ISME2017-012 TUĞLA KİLİ ÜZERİNDE KURŞUN VE NİKEL ADSORPSİYONU
ADSORPTION OF LEAD AND NICKEL ON BRICK CLAY
Ayşe Dilek ATASOY, Aşkın Zuhal ÇELİK
ISME2017-025 MERMER FABRİKALARINDA GÜRÜLTÜ DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF NOISE PROPAGATION IN MARBLE FACTORIES
İbrahim ÇINAR, Cem ŞENSÖĞÜT
ISME2017-013 TÜRKİYE’DE İKİ FARKLI BÖLGEDE ENDÜSTRİYEL HAMMADDE AÇIK OCAK SAHALARININ DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI UYGULAMALARI
REHABILITATION OF INDUSTRIAL RAW MATERIAL MINING SITES IN TWO DIFFERENT REGIONS IN TURKEY
Seyfi KULAKSIZ, Yüksel AKIN
ISME2017-048 ERZİNCAN ÇÖPLER SÜLFÜRLÜ ALTIN CEVHERİNE YAPILAN ÖN İŞLEMLERİN ALTIN ÇÖZÜNME VERİMİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PRETREATMENTS OF ERZINCAN COPLER SULFUR GOLD ORE TO THE DISSOLUTION EFFICIENCY OF GOLD
İlgin KURŞUN, Mert TERZİ
ISME2017-011 NİĞDE KALSİT İŞLETMELERİNDE OLUŞAN PASALARIN JEOTEKNİK VE ÇEVRESEL RİSKLERİ
GEOTECHNICAL AND ENVIRONMENTAL RISKS OF WASTES IN THE NIGDE CALCITE MINES
M. Suat DELİBALTA
ISME2017-069 THE INFLUENCE OF WATER CHEMISTRY ON THE EFFICIENCY OF FROTH FLOTATION: A SIMULATION-BASED APPROACH
FLOTASYON VERİMİNE SU KİMYASININ ETKİSİ: SİMÜLASYON TABANLI YAKLAŞIM
Bruno MICHAUX, Martin RUDOLPH, Markus REUTER
ISME2017-053 TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİNDE BAZI FİZİKSEL ÇEVRE ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF SOME PHYSICAL ENVIRONMENTAL FACTORS FOR TUNÇBILEK COAL WASHERY
Ali UÇAR, Cem ŞENSÖĞÜT, İ. Göktay EDİZ
ISME2017-018 TÜRKİYE’DE MADEN ATIKLARI YÖNETİMİ VE ÇEVRESEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON MINING WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE IN TURKEY
M. Suat DELİBALTA, Fehiman ÇİNER
ISME2017-047 ETİ MADEN KIRKA SARIKAYA OCAĞI İÇİN PATLATMA KAYNAKLI YER SARSINTISI KESTİRİM GRAFİKLERİNİN OLUŞTURULMASI
CONSTRUCTION OF BLAST INDUCED VIBRATION GRAPHS FOR ETI MADEN KIRKA SARIKAYA BORON MINE
Türker HÜDAVERDI, Özge AKYILDIZ, Enver FERAH
ISME2017-041 YARIMOĞLU OBRUĞU (KARAPINAR-KONYA) ÇEVRESEL ETKİSİNİN YERDİRENCİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
EARTH RESISTIVITYARINOGLU SINKHOLE TO DETERMINE ITS ENVIRONMENTAL INFLUENCES
M. Kemal GÖKAY, Kemal DOĞAN
ISME2017-022 AFYON İSCEHİSAR MERMER TOZ ATIKLARININ ÇEVRESEL OLUMSUZ ETKİLERİNİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK SERAMİK MALZEMELERİN ÜRETİMİNDE KULLANILARAK AZALTILMASI
MINIMIZATION OF ADVERSE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF AFYON İSCEHİSAR MARBLE DUST WASTES BY USING IN THE PRODUCTION OF HIGH VALUE-ADDED CERAMIC MATERIALS
Meryem GÖKTAŞ, Murat ERDEMOĞLU
ISME2017-132 DETECTION OF MAIN EFFECTS ON BURNED AREAS ARISING FROM FOREST FIRES
ORMAN YANGINLARI KAYNAKLI YANAN ALANLAR ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Bülent TÜTMEZ
ISME2017-110 ATIK SİYANÜR ÇÖZELTİLERİNDEN ANYONİK REÇİNELER İLE AĞIR METALLERİN ADSORPSİYONU
ADSORPTION OF HEAVY METALS FROM WASTE CYANIDE SOLUTIONS WITH ANIONIC RESINS
Fırat AHLATCI, Elif YILMAZ, Ersin Y. YAZICI, Oktay CELEP, Hacı DEVECİ
ISME2017-098 RECOVERY OF CYANIDE FROM EFFLUENTS USING CARBON DIOXIDE
KARBON DİOKSİT İLE ATIK ÇÖZELTİLERDEN SİYANÜR GERİ KAZANIMI
Elif YILMAZ, Fırat AHLATCI, Ersin Y. YAZICI, Oktay CELEP, Hacı DEVECI
ISME2017-032 ÇED SÜRECİNDE İZLEME-KONTROL VE DENETİM İLE MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE UYGULAMASI
MONITORING-CONTROL AND AUDIT WITH IMPLEMENTATION BY MINING ACTIVITIES OF EIA PROCESS
Ersan DEĞERLİ
ISME2017-101 PİRİTİK ATIKLARIN PASİFLEŞTİRİLMESİ VE ASİT MADEN DRENAJI (AMD) POTANSİYELİNİN AZALTILMASI
PASSIVATION OF PYRITIC TAILINGS AND MITIGATION OF ITS ACID MINE DRAINAGE (AMD) POTENTIAL
E.YILMAZ, F. AHLATCI, O. CELEP, Ersin Y. YAZICI, Hacı DEVECI
ISME2017-046 OKSİTLİ KURŞUN-ÇİNKO CEVHERİNİN GRAVİTE YÖNTEMLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
PROCESSING OF OXIDIZED LEAD-ZINC ORES BY GRAVITY METHODS
Oktay BAYAT, Zehra ÇETİNKAYA, Tayfun ÇiÇEK, Nil YAPICI
ISME2017-042 DALAMA KULOĞULLAR (AYDIN İLİ) LİNYİT SAHASININ JEOLOJİSİ, SONDAJ ÇALIŞMALARI VE KÖMÜR KARAKTERİZASYONU
GEOLOGY, DRILLING STUDIES AND COAL CHARACTERIZATION OF DALAMA KULOĞULLAR (AYDIN) LIGNITE AREA
Mustafa BOZCU, Savaş BAĞDADİOĞLU
ISME2017-052 ÇEVRESEL SORUN OLUŞTURAN DÜŞÜK KALİTELİ KÖMÜRLERİN ALTERNATİF KULLANIM ALANLARININ ARAŞTIRILMASI: AKTİF KARBON ÜRETİMİ
INVESTIGATION OF ALTERNATIVE USAGE AREAS OF LOW RANK COALS: PRODUCTION OF ACTIVATED CARBON
Uğur DEMİR
ISME2017-058 MERMER ARTIKLARININ MACUN DOLGUDA SÜLFÜRCE ZENGİN ATIK MALZEMEYE İKAME OLARAK KULLANIMI
UTILIZATION OF MARBLE WASTE AS PARTIAL REPLACEMENT OF SULPHIDE-RICH TAILINGS IN CEMENTED PASTE BACKFILL
Tekin YILMAZ, Bayram ERÇIKDI, Ferdi CİHANGİR
ISME2017-104 SÜLFÜRLÜ METALİK ARTIKLARIN YERÜSTÜ MACUN DEPOLAMA YÖNTEMİNDEKİ SIZINTI SUYUNUN KİRLİLİK RİSKİ
POLLUTION RISKS OF SEEPAGE WATER IN THE SURFACE PASTE DISPOSAL METHOD FOR SULFURIC METAL TAILINGS
Ataç BAŞÇETİN, Serkan TÜYLÜ, Deniz ADIGÜZEL, Hasan EKER
ISME2017-141 MADENCİLİK BÖLGESİNDEKİ ÇİNE DAĞLARI İÇİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TABANLI JEOTURİZM UYGULAMASI
AUGMENTED REALITY BASED GEOTOURISM APPLICATION FOR THE ÇİNE MOUNTAINS IN MINING AREA
Enis KARAARSLAN, Ömer Faruk DEMİR , Murat GÜL
ISME2017-103 BİR TAŞOCAĞINDA PATLATMA KAYNAKLI ÇEVRESEL ETKİLER VE FARKLI FORMASYONLAR AÇISINDAN ÜRETİM OPTİMİZASYONU
THE OPTIMIZATION OF PRODUCTION IN TERMS OF ENVIRONMENTAL EFFECTS INDUCED BY BENCH BLASTING AND DIFFERNT FORMATION AT A QUARRY
Ataç BAŞÇETİN, Deniz ADIGÜZEL, Serkan TÜYLÜ, Hasan EKER
ISME2017-133 ASİT MADEN DRENAJI NÖTRALİZASYONUNDA KİREÇTAŞININ KULLANILMASI
THE USE OF LIME IN ACID MINE DRAINAGE NEUTRALIZATION
Diler KATIRCIOĞLU-BAYEL
ISME2017-031 TERKEDİLMİŞ MADEN SAHALARININ TEMİZLENMESİ VE HALEN ÇALIŞAN MADENLERİN FAALİYET SONRASI KAPATILMASI
THE RECLAMATION OF ABANDONED MINING SITES AND MINE CLOSURE AFTER OPERATION OF THE WORKING MINES
Şinasi ESKİKAYA
ISME2017-134 ANALYSIS OF SURFACE SUBSIDENCE DUE TO LONGWALL MINING OPERATION UNDER WEAK GEOLOGICAL CONDITIONS IN TURGUT BASIN OF YATAĞAN-MUĞLA (TURKEY)
TURGUT HAVZASINDA (YATAĞAN-MUĞLA) ZAYIF JEOLOJİK KOŞULLAR ALTINDA UZUNAYAK MADENCİLİĞİ SONUCU OLUŞACAK TASMANLARIN ANALİZİ
Avni GÜNEY, Murat GÜL, Yüksel AKIN
ISME2017-138 NÖTRLEŞTİRME POTANSİYELİNİN SAPTANMASI İÇİN pH6 TESTİ İŞLEM SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
A PROPOSAL FOR MODIFICATION OF THE pH6 TEST FOR DETERMINATION OF NEUTRALIZATION POTENTIAL
Mehmet KARADENİZ
ISME2017-067 TRAKİTİK AGREGADA ALKALİ-SİLİKA REAKTİVİTESİNİN (ASR) İNDİRGENMESİ
THE REDUCTION OF THE ALKALI-SILICA REACTIVITY IN TRACHYTIC AGGREGATE
Vural OYAN, Zehra SEVİNÇ
ISME2017-074 YENİCEKÖY (EMET-KÜTAHYA) YÖRESİNDEKİ TRAVERTEN SAHASINDA HİDROTERMAL ALTERASYON OLUŞUMUNUN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
GEOCHEMICAL PROPERTIES OF THE HYDROTHERMAL ALTERATION IN TRAVERTINE IN YENİCEKÖY (EMET-KÜTAHYA) AREA
Yaşar KİBİCİ, Hüseyin KARAKUŞ, Gürsel YANIK, Cafer ÖZKUL, Mehmet DEMİRBİLEK, İrem AKSOY, Enes ZENGİN, Nilgün DOĞAN
ISME2017-127 DETERMINATION OF FLOC SIZE AND STRENGTH OF FINE COAL TAILINGS USING LASER DIFFRACTION TECHNIQUE
KÖMÜR ARTIKLARININ FLOK BOYUTU VE DAYANIMININ LAZER KIRINIM TEKNİĞİ KULLANILARAK SAPTANMASI
Can GUNGOREN, Yasin BAKTARHAN, Ilgin KURSUN, Safak G. OZKAN, Orhan OZDEMIR
ISME2017-081 AÇIK İŞLETMELERDE DÖKÜM ALANLARI DÜZENLEME VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI: TUTLUCA MANYEZİT AÇIK İŞLETMESİ
REGULATION AND PLANTING STUDIES OF CASTING FIELDS IN OPEN PITS: TUTLUCA MAGNESITE OPEN PIT
Ece KUNDAK, Hürriyet AKDAŞ
ISME2017-024 ŞEVLERDE ÇEVRESEL RİSK OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING IMPORTANT GRADE OF ENVIRONMENTAL RISK FACTORS AT SLOPES
Baki BAĞRIAÇIK, Hakan GÜNEYLİ, Süleyman KARAHAN
ISME2017-083 ÇEVRESEL VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI NEDİR, ÖNEMİ VE MADENCİLİK FAALİYETLERİNE AİT SÜREÇLERDE KULLANIM ALANLARI
WHAT IS ENVIRONMENTAL DATA COLLECTION STUDIES, IMPORTANCE AND USES IN PROCESSES IN MINING ACTIVITIES
Burak ZORLUTUNA
ISME2017-076 EmisBLASTO: A CALCULATOR FOR ESTIMATING DUST AND FUME EMISSIONS FROM BLASTING OPERATIONS
EmisBLASTO: PATLATMA İŞLEMLERİNDEN GELEN TOZ VE DUMAN EMİSYONLARININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR HESAPLAYICI
George N. PANAGIOTOU, Katerina ADAM
ISME2017-085 PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN HASAR KRİTER TABLOLARI ÜZERİNE BİR YORUM
A COMMENT ON DAMAGE CRITERIA TABLES USED IN THE STUDY OF MINIMISATION OF ENVIRONMENTAL EFFECTS OF BLASTING INDUCED VIBRATIONS
Güzin Gülsev UYAR
ISME2017-126 A CASE STUDY OF MONITORING METAL POLLUTION AROUND THE ABANDONED TUNGSTEN MINE WORK: A MILESTONE IN PHYTOREMEDIATION AND PHYTOMINING
TERKEDİLMİŞ TUNGSTEN MADENİ ÇEVRESİNDE METAL KİRLİLİĞİNİN İZLENMESİNE DAİR ÖRNEK ÇALIŞMA: FİTOREMEDİASYON VE FİTOMADENCİLİKTE KİLOMETRE TAŞI
Hülya ARSLAN, Ümran SEVEN ERDEMİR, Gürcan GÜLERYÜZ, Şeref GÜÇER
ISME2017-090 TAŞ OCAKLARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ
QUARRIES AND ENVIRONMENTAL EFFECTS
Hüseyin KURT
ISME2017-142 AÇIK LİNYİT İŞLETMELERİNDE İÇ DÖKÜM SAHALARININ OPTİMAL ALAN KULLANIM PLANLAMASI VE REKLAMASYONU
OPTIMAL LAND USE PLANNING AND RECLAMATION OF INTERNAL DUMP SITE IN LIGNITE OPEN PIT
Tahir MALLI
ISME2017-095 RE-EVALUATION OF CHROMITE ORE DRESSING PLANT TAILINGS
KROMİT ZENGİNLEŞTİRME TESİS ATIKLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali GÜNEY, Murat Olgaç KANGAL, Mustafa ÖZER, Ünzile YENİAL
ISME2017-057 ATMOSFERİK DİSPERSİYON VE TOZ MODELLEMESİ
ATMOSPHERIC DISPERSION AND DUST MODELING
Özgür GENÇ, Orhan CERİT
ISME2017-123 BİR DOĞAL TAŞ-MERMER OCAĞINDA BİRİKMİŞ ATIKLARIN ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: SÖĞÜT ÖRNEĞİ
THE USE OF REMOVABLE WASTES IN A MARBLE QUARRY IN THE CEMENT SECTOR: A CASE STUDY OF SOGUT
Murat YURDAKUL, Hürriyet AKDAŞ
ISME2017-084 ASİT MADEN DRENAJI OLUŞUMUNA KARŞI METALİK MADEN SAHALARINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE KOZA ALTIN İŞLETMELERİ MADEN SAHASINDAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ
PREVENTIVE ACTIONS FOR METALLIC MINING FIELDS AND CURRICULUM FOR ACID MINE DRAINNAGE AND SAMPLES OF APPLICATION FROM KOZA ALTIN İŞLETMLERI FIELDS
İlknur BULUTOGLU
ISME2017-028 DOĞALTAŞ ATIKLARININ HAFİF BETON İMALATINDA KULLANIMI
NATURAL STONE WASTE USAGE IN LIGHTWEIGHT CONCRETE PRODUCTION
Kemal DOĞAN, Mehmet Kemal GÖKAY
ISME2017-105 SART PROSESİ İLE SİYANÜR GERİ KAZANIMI
SART PROCESS FOR CYANIDE RECOVERY
Elif YILMAZ, Fırat AHLATCI, Oktay CELEP, E.Y. YAZICI, H. DEVECİ
ISME2017-102 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME ARTIKLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASINDA KULLANILAN KİNETİK KOLON YÖNTEMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
GENERAL EVALUATION ON THE KINETIC COLUMN METHOD USED TO INVESTIGATE THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF MINERAL PROCESSING TAILINGS
Ataç BAŞÇETİN, Hasan EKER, Serkan TÜYLÜ, Deniz ADIGÜZEL
ISME2017-054 MACUN DOLGUNUN ÇEVRESEL ETKİLERİ: ÇBİ DENEYİMİ
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF PASTE BACKFILL: CBI PRACTISE
Bayram ERÇIKDI, Ferdi CİHANGİR, Ayhan KESİMAL, Hacı DEVECİ, Mehmet EĞRİBOYUNOĞLU, Korhan YILMAZ
ISME2017-131 KONYA’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR KALKER MADENİNDE UYGULANAN REKLAMASYON ÇALIŞMALARI
THE RECLAMATION STUDIES APPLIED IN A LIMESTONE MINE IN KONYA
Bilgehan KEKEÇ, Niyazi BİLİM
ISME2017-079 METALURJİK YAKIT HAZIRLAMA PROSESİNDE ATIK YÖNETİMİ: KOK ÜRETİM TESİSİ ÖRNEĞİ
WASTE MANAGEMENT IN METALLURGICAL FUEL PREPARATION PROCESS: A CASE STUDY ON COKE PRODUCTION PLANT
Cenk AKSOY, Bilge ÖZBAY, Didem Nedret İNCEOĞLU, İsmail ÖZBAY
ISME2017-021 ÇEŞİTLİ MADENSEL ATIKLARIN SERAMİK BÜNYELERDE DEĞERLENDİRİLEBİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF POSSIBILITIES OF EVALUATING VARIOUS MINING WASTE IN CERAMICS STRUCTURES
Meryem GÖKTAŞ
ISME2017-096 EVALUATION OF YIELD FOR DIFFERENT BENCH SLOPES A MİKROMAN MINE COMPANY QUARTZ QUARRY (YATAĞAN-MUĞLA, SW TURKEY)
MİKROMAN MADENCİLİK ŞİRKETİ KUVARS OCAĞI (YATAĞAN-MUĞLA-GB TÜRKİYE) VERİMİNİN FARKLI BASAMAK EĞİMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat GÜL, Avni GÜNEY, Ergun KARACAN, Fikret KAÇAROĞLU, Nazmi ÇETİN, Nefise Rua DEMİRTAŞ
ISME2017-086 REMOVAL OF IRON AND SULPHATES FROM SLUDGE BY ELECTROKINETIC REMEDIATION
ELEKTROKİNETİK ISLAH YÖNTEMİ İLE ÇAMURDAN DEMİR VE SÜLFATLARIN GİDERİMİ
Mohamed KECIR, Mounir ZIATI, Nassima BENFERRAH, Jíri BOTULA
ISME2017-147 PATLATMA KAYNAKLI ÇEVRESEL ETKİLER VE ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
BLASTING INDUCED ENVIRONMENTAL EFFECTS AND REQUIRED PRECAUTIONS FOR PREVENTION OF THEM
Niyazi BİLİM, Bilgehan KEKEÇ
ISME2017-143 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ MADEN İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ AMACI İLE KULLANIMI; MERMER OCAK İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
USAGE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR DETERMINING THE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF MINING FACILITIES; A CASE STUDY OF MARBLE QUARRY
Mete KUN, Berk ÖZCAN
ISME2017-099 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME ATIKLARININ ÇEVRESEL KARAKTERİZASYONU
ENVIRONMENTAL CHARACTERISATION OF MINERAL PROCESSING TAILINGS
Fırat AHLATCI, Elif YILMAZ, Ersin Y. YAZICI, Oktay CELEP, Hacı DEVECİ
ISME2017-004 ENERGY EFFICIENT CEMENT PRODUCTION IN A CONVENTIONAL TWO-COMPARTMENT BALL MILL GRINDING CIRCUIT
KONVANSİYONEL İKİ-KAMARALI BİLYALI DEĞİRMEN ÖĞÜTME DEVRESİNDE ENERJİ VERİMLİ ÇİMENTO ÜRETİMİ
Ömürden GENÇ, A. Hakan BENZER
ISME2017-023 ŞEV GÜVENİLİRLİĞİNİN FARKLI YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİNE YÖNELİK VAKA ANALİZİ
A CASE STUDY FOR DETERMINING SAFETY FACTORS IN SLOPES WITH DIFFERENT METHODS
Hakan GÜNEYLİ, Baki BAĞRIAÇIK, Süleyman KARAHAN
ISME2017-097 EVALUATION OF NATURAL STONE TREATMENT ENTERPRISES WASTAGE
DOĞAL TAŞ İŞLEME TESİS ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sunay BEYHAN, Sergii BASHYNSKYI, Ievgenii DUBCHENKO
ISME2017-036 TAKING THE NEXT STEP: USE OF ONLINE ANALYTICAL PROCESSING (OLAP) FOR ENVIRONMENTAL DATA ANALYSIS
BİR SONRAKİ AŞAMA: ÇEVRE VERİLERİNİN ANALİZİNDE ÇEVRİMİÇİ ANALİTİK İŞLEME (OLAP) KULLANIMI
M. Mustafa KAHRAMAN, Sean DESSUREAULT
ISME2017-037 DEVELOPMENT OF IMMEDIATE RESPONSE PLAN FOR FUGITIVE DUST IN COAL MINES
KÖMÜR MADENLERİNDE KAÇAK TOZA KARŞI ACİL MÜDAHALE PLANI GELİŞTİRİLMESİ
M. Mustafa KAHRAMAN, Mustafa ERKAYAOGLU
ISME2017-114 MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR
THE PROBLEMS ENCOUNTERED WITHIN THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION OF THE MINING SECTOR AND SOLUTION-FOCUSED APPROACHES
Mesut KÖKEN, Ali Kemal ÇAKIR, Nihat DEMİR
ISME2017-044 EFFECT OF CONVENTIONAL AND MICROWAVE HEATING ON DRYING OF DRILLING SLUDGE
KONVANSİYONEL VE MİKRODALGA İLE ISITMANIN SONDAJ ÇAMURUNUN KURUTULMASI ÜZERİNE ETKİSİ
Esra TINMAZ KÖSE, Soner ÇELEN, Suna Özden ÇELİK, Gizem AKIN, Aylin AKYILDIZ
ISME2017-107 REHABILITATION OF METAL CONTAMINATED LANDS WITH HYPERACCUMULATOR PLANTS
METALLERLE KİRLENMİŞ SAHALARIN HİPERAKÜMÜLATÖR BİTKİLER İLE REHABİLİTASYONU
Suna Özden ÇELİK, Esra TINMAZ KÖSE
ISME2017-135 BASİT YÖNTEMLERLE ŞEV YÜKSEKLİĞİNİN PRATİK YOLDAN TAHMİNİ
PRACTICAL ESTIMATION OF SLOPE HEIGHT USING SIMPLE METHODS
Kadir KARAMAN, Sümeyye ERTEN
ISME2017-139 A USE OF TIME-LAPS 3D GEO-ELECTRICAL INVERSED MODELS FOR MONITORING ACID MINE DRAINAGE WITHIN A COAL WASTE PILE-A CASE STUDY
KÖMÜR ATIK YIĞINLARINDAKI ASİT MADEN DRENAJININ İZLENMESİ AMACI İLE HIZLANDIRILMIŞ 3D JEOELEKTRİKSEL TERS ÇEVRİLMİŞ MODELLERİN KULLANIMI–BİR VAKA ÇALIŞMASI
Behshad Jodeiri SHOKRI, Fojan SHAFAEI, Faramarz Doulati ARDEJANI
ISME2017-136 THE EFFECTS OF MINING ON THE ENVIRONMENT: A CASE STUDY OF KANKOYO TOWNSHIP OF MUFULIRA DISTRICT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA
MADENCİLİĞİN ÇEVREYE ETKİLERİ: ZAMBİYA CUMHURİYETİ MUFULIRA BÖLGESİ KANKOYO KASABASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Stephen CHANDA, Wilson MOONO
ISME2017-003 ENVIRONMENTAL SECURITY: A CRITICAL APPROACH TO NATIONAL SECURITY
ÇEVRESEL GÜVENLİK: ULUSAL GÜVENLİĞE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Murat ERDEMOĞLU
ISME2017-040 RECOVERY OF TAILINGS OF TAMAZERT-ALGERIA KAOLIN CONCENTRATOR FOR VARIOUS END-USES
TAMAZERT-CEZAYIR KAOLIN ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ ATIKLARININ FARKLI SON KULLANIM ALANLARI İÇİN KAZANIMI
Abdellali BOUZENZANA
ISME2017-072 TRAVERTEN ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ATIK MALZEMENİN ÇİMENTO İÇERİSİNDE TRAS İLE BİRLİKTE KULLANILMASININ ÇİMENTO ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF UTILIZATION OF WASTE MATERIAL GENERATED DURING TRAVERTINE PRODUCTION WITH TRAS WITHIN CEMENT
Abdul Vahap KORKMAZ
ISME2017-112 REMOVAL OF Cu2+ IONS FROM WASTE WATER USING EDTA MODIFIED TiO2
EDTA MODİFİYE EDİLMİŞ TiO2 KULLANILARAK ATIK SULARDAN Cu2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
Esra PORGALI, Emrah AKGEYİK, Sema ERDEMOĞLU
ISME2017-115 Pb-Zn MADENİ PROSES ARTIKLARININ ELEKTROKİNETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF ELECTROKINETIC PROPERTIES OF Pb-Zn MINE PROCESS TAILINGS
Orhan ÖZDEMİR, Deniz ADIGÜZEL, Yasin BAKTARHAN, Serkan TÜYLÜ, Ataç BAŞÇETİN
ISME2017-080 Yüksek Fırın ve Çelikhane Çamurlarından Hidrometalurjik Yöntemle Çinkonun Uzaklaştırılması
REMOVAL OF ZINC FROM BLAST FURNACE AND BASIC OXYGEN FURNACE SLUDGES USING HYDROMETALLURGICAL METHOD
Didem Nedret İNCEOĞLU, İsmail ÖZBAY, Bilge ÖZBAY
ISME2017-077 MANAGEMENT OF MINE CLOSURE
MADEN OCAĞI KAPATILMASI YÖNETİMİ
K. ADAM, M. XENARIOS, G.N. PANAGIOTOU
ISME2017-056 A RESEARCH OF THE CCS ACTIVITIES IN THE COAL-FIRED POWER PLANTS OF TURKEY AND SOME EUROPEAN COUNTRIES
TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ KÖMÜR SANTRALLERİNDE CCS AKTİVİTELERİNE İLİŞKİN BİR ARASTIRMA
Mehmet MESUTOĞLU, Özgül ÇİMEN MESUTOĞLU
ISME2017-109 MADEN İŞLETMECİLİĞİ SEKTÖRÜNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) HUKUKU UYGULAMALARI
ENFORCING ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT LAW IN THE MINING INDUSTRY
Mehmet Ali AKKAYA
ISME2017-060 KROMİT ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ ARTIKLARININ GERİ KAZANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: ADANA-ALADAĞ ÖRNEĞİ
AN EXPERIMENTAL STUDY ON RECOVERY OF CHROMITE BENEFICIATION PLANT TAILINGS: ADANA – ALADAĞ EXAMPLE
Cemaliye ŞEFLEK, Soner TOP, Ganiye Dilan ERYILMAZ
ISME2017-005 DARALAN OLUK İLE ALBİT ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE TİTREŞİMİN ETKİSİ
EFFECT OF VIBRATION ON ALBITE CONCENTRATION BY PINCHED SLUICE
Erdal KARADAĞ, Taki GÜLER
ISME2017-070 INVESTIGATION OF THE COATING BEHAVIOUR OF A WASTE MARBLE FROM MUĞLA-YATAĞAN REGION IN A LABORATORY SCALE MILL
MUĞLA-YATAĞAN BÖLGESİ ATIK MERMERİNİN LABORATUVAR ÖLÇEKLİ DEĞİRMENDE KAPLANMA DAVRANIMININ İNCELENMESİ
Ömürden GENÇ, Merve BAYIR
ISME2017-128 HAM MADDE KAYNAĞI OLARAK DOĞAL TAŞ ARTIKLARI, TORBALI - İZMİR ÖRNEĞİ
AS A SOURCE OF RAW MATERIALS DIMENSION STONE WASTES, A CASE STUDY TORBALI –İZMİR, TURKEY
Hakan ELÇİ, Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU, Murat YILMAZ, Özlem YILMAZ
ISME2017-001 EVALUATION OF OLIVINE FLOTATION REGARDING ENTRAINMENT
OLİVİN FLOTASYONUNUN SU İLE SÜRÜKLENME MEKANİZMASI İLE İLİŞKİLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Ercan POLAT, Taki GÜLER, Ünal AKDEMİR
ISME2017-148 AFYONKARAHİSAR MERMER SEKTÖRÜ ARTIKLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF WASTE OF AFYONKARAHISAR MARBLE SECTOR
Aynur İNANIR, İrfan Celal ENGİN, S. Osman İNANIR
ISME2017-150 GÜNEŞ ENERJİLİ TEKNE İLE GÖLLERİN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ
3D MODELLING OF LAKES USING SOLAR ENERGY POWERED VESSEL
Cihan DOĞRUÖZ, Abdullah KEÇECİLER, Ümit ASLAN, M. Serkan AKKİRAZ
ISME2017-006 İKİ FARKLI GECİKME ZAMANININ PATLATMALARDA ÇEVRESEL ETKİLERİ AÇISINDAN KIYASLANMASI
COMPARSION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS IN BLASTING OF TWO DIFFERENT DELAY TIME
Vedat DENİZ, Orçun Tugay DENİZ
ISME2017-007 ÇORUM ÇİMENTO TAŞ OCAĞINDAKİ PATLATMALARDA ORTAYA ÇIKAN HAVA ŞOKU’NUN ÇEVRESEL ETKİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS OF AIR SHOCK GENERATED BY BLASTING IN CORUM CEMENT’S QUARRY
Vedat DENİZ, Orçun Tugay DENİZ
ISME2017-149 MUĞLA YATAĞAN’DA MADENCİLİK VE MADENCİLİKLE İLİNTİLİ ÇEVRE SORUNLARI
MINING ACTIVITIES AND MINING-RELATED ENVIRONMENTAL ISSUES IN MUGLA YATAGAN REGION
Osman Zeki HEKİMOĞLU, Kübra KOÇ
ISME2017-117 KIRMIZI ÇAMUR ARTIKLARINDAN SKANDİYUM KAZANIMI
RECOVERY OF SCANDIUM FROM RED MUD WASTES
Hüseyin BAŞTÜRKCÜ, Atıf DEMİRCAN, Neşet ACARKAN, A. Ekrem YÜCE
ISME2017-009 KONSANTRATÖR ATIĞINDAN KUVARS KAZNIMI: MODİFİYE DARALAN OLUK İLE DEMİR SAFSIZLIĞININ UZAKLAŞTIRILMASI
QUARTZ RECOVERY FROM CONCENTRATOR TAILINGS: REJECTION OF IRON IMPURITIES BY MODIFIED PINCHED SLUICE
Süleyman YURTSEVER, Taki GÜLER
ISME2017-008 AN OVERVIEW ON METALLURGICAL WASTES, RECYCLING AND THE ENVIRONMENT
METALURJİK ATIKLAR, GERİDÖNÜŞÜM VE ÇEVRE ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ
İbrahim SÖNMEZ
ISME2017-045 CHARACTERIZATION OF FLY ASH-PERLITE CEMENT LIKE MORTARS FOR NEXT GENERATION CONCRETE INDUSTRY: FROM A VIEWPOINT OF PORE FORMATION AND PHASE ANALYSIS
YENİ NESİL BETON ENDÜSTRİSİNDE UÇUCU KÜL, PERLİT VE ÇİMENTO KARIŞIMI: GÖZENEK VE FAZ OLUŞUMU AÇISINDAN BIR BAKIŞ
Kemal ŞAHBUDAK, Ali ÖZER
ISME2017-144 BAŞER MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.’YE AİT CEVHER HAZIRLAMA TESİSİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION ON THE ENVIRONMENTAL EFFECTS OF THE MINERAL PROCESSING PLANT BY BAŞER MINING CO.
Yakup UMUCU, Salih AKBOĞA
ISME2017-140 GÜRCİSTAN-KUTAİSİ/CHORDİ ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ ARTIKLARINDAN BARİTİN GERİ KAZANILMASININ ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF RECOVERY OF BARITE FROM THE GRAVITY CONCENTRATION WASTE OF GEORGIA-KUTAISI / CHORDI
Yakup UMUCU, Salih AKBOĞA, Hasan Gani DURU, Vedat DENİZ
ISME2017-119 PRODUCTION OF COPPER POWDER USING COPPER FLOTATION PLANT TAILINGS
BAKIR FLOTASYON TESİS ATIKLARINDAN TOZ BAKIR ÜRETİMİ
Zeynep YEŞİLYURT, Hüseyin BAŞTÜRKCÜ, Mustafa ÖZER, Ali GÜNEY
ISME2017-061 MEKANİZE TÜNEL AÇMA ESNASINDA ZEMİN İYİLEŞTİRMEDE KULLANILAN KİLLERİN KESME PERFORMANSINA ETKİLERİ
EFFECTS OF CLAY MINERALS ON CUTTING PERFORMANCE AS SOIL CONDITIONER IN MECHANIZED TUNNELING OPERATIONS
Cihan DOĞRUÖZ, Savaş ÖZÜN, Mehtap Gülsün KILIÇ, Oleksandr TOLKACH
ISME2017-002 PİRİT HİDROFOBLUĞU VE DURUM POTANSİYELİNE ORGANİK DÜZENLEYİCİLERİN ETKİSİ
EFFECT OF ORGANIC MODIFIERS ON THE HYDROPHOBICITY AND REST POTENTIAL OF PYRITE
Ercan POLAT, Taki GÜLER, Sedanur TUNÇ
ISME2017-129 TÜRKİYE’DE İÇME SULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİ VE UYGULANAN GİDERİM YÖNTEMLERİ
ARSENIC POLLUTION OF DRINKING WATER IN TURKEY AND APPLIED TREATMENT METHODS
Meltem SARIOĞLU-CEBECİ, Cansel KOÇ
ISME2017-029 ÜRETİMİ BİTMİŞ MADEN SAHALARININ POTANSİYEL KULLANIMINA AİT ÖRNEKLER
EXAMPLES OF POTENTIAL USES OF MINE SITES FOLLOWING MINE CLOSURE
Görkem ERTUĞRUL, Yaşar KASAP
ISME2017-043 ÜRETİMİ TAMAMLANMIŞ MADEN OCAKLARININ DOĞAYA TEKRAR GERİ KAZANDIRILMASI (REHABİLİTASYON)
REHABILITATION PROCESSES FOR COMPLETED MINING ACTIVITIES
Orhan ALTÜRK, Reyhan ERDOĞAN, Zeynep ZAİMOĞLU
ISME2017-125 ATIKSULARDAN SİVAS BÖLGESİNE AİT ZEOLİT İLE AĞIRMETAL GİDERİMİ
HEAVY METAL REMOVAL USING ZEOLİTE (SIVAS REGION) FROM WASTEWATERS
Meltem SARIOGLU (CEBECİ), Mustafa ASKAL
ISME2017-151 ŞEHİR İÇİ PATLATMALI KAZI ÇALIŞMALARINDA ÇEVRESEL TİTREŞİM LİMİTLERİNE GÖRE PATLATMA TASARIMI
BLAST DESIGN BASED ON ENVIRONMENTAL VIBRATION LIMITS FOR THE ROCK BLASTING IN URBAN AREA
Doğan KARAKUŞ, Tuğçe ÖNGEN, Mehmet Volkan ÖZDOĞAN, Hayati YENİCE, Ahmet Hamdi DELİORMANLI, Utku İKİZ
ISME2017-030 ACID MINE DRAINAGE APPLICATIONS IN SOME DEVELOPED COUNTRIES AND TURKEY
TÜRKİYE VE BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ASİT MADEN DREANAJI UYGULAMALARI
Görkem ERTUĞRUL, Yaşar KASAP
ISME2017-091 MADEN SU YÖNETİMİNİN ÇEVRESEL VE EKONOMİK FAYDALARI
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BENEFITS OF MINING WATER MANAGEMENT
Eren GENÇ
ISME2017-089 MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF THE SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDIES FOR THE MINING ACTIVITIES
Okşan GÜRTUNA HALİLOĞLU
ISME2017-093 TÜRKİYE’DE ALTIN MADENCİLİĞİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ
GOLD MINING IN TURKEY AND PRODUCTION METHODS
Elmas AKGÖZ, Mustafa AKÇİL, Mustafa Emre DİLBAZ
ISME2017-055 ATIK KÜLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İNCELİĞİN ETKİSİ
THE EFFECT OF FINENESS ON THE RECYCLING OF WASTE FLY ASHES
İbrahim ÇAVUŞOĞLU, Demet DEMİR ŞAHİN, Ali OSMAN YILMAZ
ISME2017-152 MADENCİLİK MEVZUATI, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA SİGORTA
INSURANCE IN MINING REGULATIONS, ENVIRONMENT AND OCUPATIONAL SAFETY APPLICATIONS
Aykut AKDEMİR
ISME2017-094 AÇIK OCAK PATLATMALARINDA TOZ DAĞILIMININ GAUSS MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF DUST ISSUES IN OPEN-PIT MINE BLASTS WITH A GAUSSIAN MODEL
Zekeriya DURAN, Bülent ERDEM, Tuğba DOĞAN
ISME2017-153 MADENCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
MINING AND CLIMATE CHANGE
A. Çağatay DİKMEN

 
ISME2017
isme@maden.org.tr - © 2016 - 2017 / IP Adresiniz:  54.198.96.198

X

Yürütme Kurulu

Dr. Taki GülerBaşkan

Dr. Taki GülerBaşkan

Dr. Taki GülerBaşkan

Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan
Dr. Taki GülerBaşkan